header banner
Default

STAR, KPSS1 ve KPSS A nedir?


Table of Contents

  Kamu Personeli Se�me S�nav� kapsam�ndaki ba�vuru s�reci devam ediyor. Adaylar, �SYM k�lavuzunda yer alan KPSS1, KPSS2, KPSS A, KPSS B kadrolar�n� ara�t�r�yor. Memurluk seviyesini de y�kseltmek i�in girilebilen s�nava giren veya kat�lmak isteyen adaylar KPSS1 nedir? KPSS1, KPSS2, KPSS A, KPSS B gibi kodlar�n ne demek oldu�u bir �ok aday�n g�ndeminde yer almaya devam ediyor. KPSS ba�vurular�n�n devam etti�i bu s�re�te ve tercih s�recinde KPSS1, KPSS A ve KPSS B gibi kategoriler yer almakta. Peki KPSS1 nedir? ��te PSS1, KPSS2, KPSS A, KPSS B ayr�mlar� ile ilgili t�m bilinmesi gerekenler…

  K�saca KPSS1 lisans mezunu olarak girilen s�navd�r. KPSS2 ise lise ve �n lisans olarak girilen s�nav olarak belirlendi. Lisans, �n Lisans ve Lise mezunlar�n�n girebildi�i KPSS ile ilgili merak edilenler haberimizde yer al�yor.

  KPSS A NE DEMEK?

  KPSS A Kadrolar�; genel olarak m�fetti�, uzman, denetmen ve kontrol�r yard�mc�l��� ile kaymakam adayl��� kadrolar�ndan olu�maktad�r. 2000'li y�llara kadar KPSS-A kadrolar�na genel olarak ��BF, SBF ve Hukuk fak�ltesi mezunlar� ba�vurabilmekteydi. Sadece b�l�m baz�nda baz� de�i�iklikler olabilmekteydi. �rne�in Ba�bakanl�k Uzman yard�mc�l���na (A) b�l�m� mezunu, Maliye m�fetti�li�ine de (B) mezunlar� ba�vuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 y�l�ndan itibaren d�zenli bir �ekilde her y�l yap�lmas�yla beraber ba�vurabilecek b�l�mlerde art�� oldu. �rne�in kimi kamu kurumlar� m�hendislik fak�ltesi mezunlar�n�n (AB Genel Sekreterli�i) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fak�ltesi mezunlar�n�n (D�E) kimileri de Tabip, Di� Tabibi, Eczac�, Kimyager veya Kimya M�hendisilerinin (sa�l�k Bakanl���) ba�vurular�n� kabul etmeye ba�lam��t�r. Bu noktada �u hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar ba�vuran b�l�m say�s� artm�� ise de hala kamu kurumlar�n�n �o�u atama yapacaklar� uzman yard�mc�s�, m�fetti� yard�mc�s�, kontrol�r yard�mc�s� ve denetmen yard�mc�s� kadrolar�na genel olarak ��BF, SBF ve Hukuk Fak�ltesi mezunlar� aras�ndan ba�vuru kabul etmektedir. M�hendislik, mimarl�k, fen/fen edebiyat, t�p gibi fak�lte ve b�l�mlerden de yukar�da belirtildi�i �zere ba�vuru al�nmas�na ra�men, bunlar olduk�a s�n�rl�d�r.

  sinav3-07072020159413268096502adb

  KPSS-B NED�R?

  Yukar�da belirtilen KPSS-A kadrolar� d���ndaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, m�fetti�, uzman, denetmen ve kontrol�r yard�mc�l��� ile kaymakam adayl��� kadrolar� d���ndaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu �er�evede, m�hendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. t�m kadrolar KPSS-B kadrolard�r.

  �SYM taraf�ndan merkezi yerle�tirme yoluyla atama yap�lmak i�in ilana ��k�lan t�m kadrolar KPSS-B'dir. Buna g�re KPSS'n�n genel k�lt�r ve genel yetenekten olu�an b�l�m�ne giren her aday bu KPSS-B kadrolar� tercih i�lemine kat�labilecektir. Ancak, m�fetti�, uzman, denetmen ve kontrol�r yard�mc�l��� ile kaymakam adayl��� kadrolar�na ba�vurabilmek i�in �SYM'nin yapaca�� KPSS s�nav� sonras�nda s�nav� a�an kamu kurumlar�nca yap�lacak yaz�l� ve/veya s�zl� s�navdan da ba�ar�l� olmak gerekmektedir. Bu, m�fetti�, uzman, denetmen ve kontrol�r yard�mc�l��� ile kaymakam adayl��� kadrolar� i�in a��lan ilanda, hangi b�l�m mezunlar�n�n yaz�l� ve/veya s�zl� s�nava kat�labilece�i belirtilir. Bu ilanda m�hendislik b�l�m�ne de yer verilmi� ise aday ilana ��k�lan m�fetti�, uzman, denetmen ve kontrol�r yard�mc�l��� ile kaymakam adayl��� kadrosuna ba�vurabilir. Burada �u hususu belirtmek gerekmektedir. M�fetti�, uzman, denetmen ve kontrol�r yard�mc�l��� ile kaymakam adayl��� kadrosuna ba�vurabilmek i�in Genel K�lt�r ve Genel yetenek s�navlar�na ek olarak Pazar g�n� yap�lan alan bilgisi s�navlar�na (�ktisat, Muhasebe, Maliye vb) kat�lmak gerekmektedir. Bu s�nava sadece lisans mezunlar� girebilmektedir.

  KPSS1 NED�R?

  1- KPSS1 lisans mezunu veya lisans mezunu olacaklara y�neliktir.

  Temmuz ay�nda yap�lacak KPSS s�nav�na lisans mezunu veya lisans mezunu olabilecek adaylar girmelidir. KPSS/1 s�nav� �� b�l�mden olu�maktad�r.

  i- Genel k�lt�r ve genel yetenekten olu�an KPSS-B kadrolar�na y�nelik s�nav.

  sinav5-070720201594132680cb09e96f

  ii- Genel k�lt�r ve genel yetene�e ek olarak e�itim bilimlerini de i�eren KPSS-��retmenlik s�nav�.

  iii- Genel k�lt�r ve genel yetene�e ek olarak alan bilgisini (�ktisat, Muhasebe, Maliye vb) de i�eren KPSS-A s�nav�d�r.

  Sources


  Article information

  Author: Caitlyn Gill

  Last Updated: 1703388842

  Views: 781

  Rating: 4.3 / 5 (59 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Caitlyn Gill

  Birthday: 2023-07-05

  Address: 167 Lauren Plaza, Coxburgh, WV 27305

  Phone: +3621109409285566

  Job: Paramedic

  Hobby: Surfing, Chocolate Making, Board Games, Playing Guitar, Web Development, Geocaching, Rowing

  Introduction: My name is Caitlyn Gill, I am a valuable, fearless, receptive, rare, lively, radiant, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.